Co ovlivňuje náš životní styl


Rádi tvrdíme, že žijeme takový živo, jaký bychom si přáli. To je vÅ¡ak v naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů lež. Faktem je, že jen málokdo je se svým životním stylem naprosto spokojený. To je koneckonců také důvod, proÄ se prodává tolik lifestylových magazínů.

 

Bohužel, jen málokdo dosáhne toho, že může žít zcela podle svého. PÅ™edevším proto, že nás v tomto ohledu omezuje hned nÄ›kolik kritických faktorů, se kterými je Äasto těžké poÄítat.

 

takto by chtělo žít mnoho z nás

 

Tím hlavním jsou samozÅ™ejmÄ› peníze. Kolik z nás by si přálo žít nÄ›kde ve vile na tropickém ostrovÄ›? A kolika z nás se to podaří? A to jen proto, že nemáme dostatek finanÄních prostÅ™edků. SamozÅ™ejmÄ› lze namítnout, že si je můžeme vydÄ›lat, avÅ¡ak to není tak jednoduché.

 

V naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› zamÄ›stnání rozhodnÄ› nebudeme placeni tak, abychom si mohli nÄ›co takového dovolit v brzké budoucnosti. JistÄ›, pokud budeme skuteÄnÄ› Å¡etÅ™it a uskromňovat se, pak si můžeme užívat v důchodovém vÄ›ku. Není to vÅ¡ak již pozdÄ›? Navíc nemůžeme vÄ›dÄ›t, zda nebudeme trpÄ›t nÄ›jakým zdravotním neduhem, který nám to stejnÄ› znemožní. NehledÄ› na to, že tvrdÄ› pracovat bezmála 40 let, abychom si mohli 10, v nejlepším případÄ› 20 užívat, nezní příliÅ¡ lákavÄ›.

 

život Äasto pÅ™ináší stres

 

Zdraví je ostatnÄ› dalším limitujícím faktorem. Zdaleka ne každý ÄlovÄ›k je zcela zdráv. Mnozí musí brát pravidelnÄ› léky, kterými svou chronickou kondici zvládají. I tak vÅ¡ak Äasto mají urÄitá omezení, která znamenají, že urÄitá zamÄ›stnání Äi životní styly jsou pro nÄ› naprosto vylouÄené.

 

K tomu lze pÅ™iÄíst i úrazy. Ten se může pÅ™ihodit komukoliv z nás, a pokud je dostateÄnÄ› vážný, pak ovlivní celý zbytek naÅ¡eho života. Ten se úplnÄ› od základu zmÄ›ní, a Äasto nikoliv k lepšímu.

 

I to jsou důvody, proÄ bychom se mÄ›li chopit každé příležitosti, která se nám nabízí, abychom svůj život zlepÅ¡ili. JistÄ›, není to jednoduché, avÅ¡ak věřte, že každé zlepÅ¡ení bude znát, a že vám bude stále lépe. A to je koneckonců hlavním cílem.